Betalingsvoorwaarden

De Logopediepraktijk Salland heeft met alle zorgverzekeraars een contract afgesloten. De logopedie is in de basisverzekering opgenomen en wordt 100% vergoed. Voor volwassenen, ouderen vanaf 18 jaar, wordt eerst het eigen risico aangesproken (2023 €385,00). De logopediepraktijk Salland declareert rechtstreeks en is direct toegankelijk. Kijkt u hiervoor uw polis na bij uw zorgverzekeraar.

Betalingsvoorwaarden Logopediepraktijk Salland

Voor de betaling van de facturen voor de behandeling gegeven door een logopedist of haar/zijn vervanger zijn de volgende voorwaarden van toepassing.

1. De door logopedisten gedeclareerde bedragen voor honoraria, kosten, vergoedingen en leveringen, voortvloeiende uit de consultatie c.q. behandeling of verrichtingen ten behoeve van de cliënt, zijn terstond – na afloop van de op de factuur vermelde betalingstermijn (zonder korting) – opeisbaar.

2. Bij contante betalingen wordt het eindbedrag afgerond op de dichts bijzijnde veelvoud van 5 eurocent.

3. Gereserveerde tijd voor behandeling(en), welke niet ten minste 24 uur van tevoren zijn/is afgezegd, kan/kunnen in rekening worden gebracht. Afzegging van een behandelafspraak op maandag dient vrijdag voorafgaand aan de betreffende maandag uiterlijk om 17:00 te zijn geschied, anders zal de afspraak in rekening worden gebracht. Hiervoor wordt een tarief van €35,00 in 2023 worden gehanteerd. De nota zal worden gericht aan de cliënt/ouder(s)/verzorger(s). Voor een aan huis behandeling wordt een tarief van €50,00 gehanteerd.

4. Indien de cliënt aangaande het gedeclareerde bedrag bezwaren maakt, moet de cliënt dit uiterlijk 14 dagen na ontvangst van de rekening doen, zulks door een gemotiveerde schriftelijke kennisgeving aan de declarant, bij gebreke waarvan de declaratie al tussen partijen vaststaan en juist wordt aangemerkt. Indien het bezwaar slecht een deel van de factuur betreft, gelde met betrekking tot het niet betwiste deel onverminderd de punten 5 en volgende van deze voorwaarden. Het aantekenen van bezwaar heeft geen gevolg voor de hierna genoemde termijnen.

5. Indien de cliënt of diens vertegenwoordigers het verschuldigde bedrag niet binnen 30 dagen na declaratiedatum heeft voldaan, is de cliënt in gebreke en is de logopedist gerechtigd, zonder nadere ingebrekestelling, invorderingsmaatregel te treffen. Met invorderingsmaatregelen worden bedoeld die maatregelen welke de logopedist moet nemen, dan wel derden hiermee moet belasten, om tot volledige betaling van de debiteur te komen. De kosten hiervan (de invorderingskosten) komen ten laste van de cliënt. Onder invorderingskosten worden onder meer verstaan: de kosten voor juridisch advies, advocaat, gerechtsdeurwaarde en incassokosten.

6. De cliënt, of diens wettige vertegenwoordigers blijft ten alle verantwoordelijk voor de betaling binnen 30 dagen. Dat geldt ook indien de cliënt of diens wettige vertegenwoordigers de rekening rechtstreeks door de verzekering aan de logopedist laat voldoen.

7. Indien door de cliënt een machtiging is verleend tot bank incasso dan wel een betalingsopdracht is afgegeven aan de logopedist, dan wordt hiervan eerst of omstreeks de twintigste dag van facturering gebruik gemaakt.

8. Na het verstrijken van het onder punt 4 gestelde termijn, is de logopedist gerechtigd, zonder een nadere aanzegging, tot vordering van de rente over de verschuldigde restant hoofdsom. De cliënt of diens wettelijke vertegenwoordigers is de wettelijke rente verplicht.

9. Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide gerechtelijke en/of buitengerechtelijke (incasso)kosten worden vastgesteld op 15% van de gedeclareerde te incasso gegeven hoofdsom met een minimum van €35,00 (vijfendertig euro) en dit alles exclusief mogelijk verschuldigde B.T.W.

10. Tenzij uitdrukkelijk het tegendeel wordt bewezen, zijn ter zake van juistheid van hetgeen de debiteur verschuldigd is de administratieve gegevens van de logopedist beslissend.

11. Alle geschillen van welke aard ook die een aan deze voorwaarden onderworpen overeenkomst betreffen of hiermee verband houden, zullen aanhangig worden gemaakt voor de bevoegde rechtbank in het arrondissement, waarin Logopediepraktijk Salland praktijk houdt. Indien het geschil tussen partijen niet tot een bevoegdheid behoort van de sector kanton, is de betreffende logopedist ook gerechtigd het geschil aanhangig te maken bij de rechtbank te Utrecht.

 

Wat is logopedie

Contact

 

Stationsstraat 5
8102 EB Raalte
Algemeen tel.nr: 0572 – 35 11 00
E-mail adres: info@logopediesalland.nl

Nieuwsgierig naar al onze vestigingen?

Privacy verklaring

Kvk: 08190412

Lid van:

Nederlandse vereniging voor logopedie en foniatrie
kwaliteitstoets HCA
Copyright © 2024 Logopediepraktijk Salland