Behandelovereenkomst

Beste cliënt of ouder(s)/verzorger(s),

Hartelijk welkom bij ‘de Logopediepraktijk Salland’.

Privacyverklaring

Sinds mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. De AVG zorgt voor een betere gegevensbescherming van persoonsgegevens. Een van de vereisten van deze AVG is dat u expliciet toestemming moet geven, zodat wij uw persoonsgegevens mogen verwerken.

Op onze website: www.logopediesalland.nl vindt u onze uitgebreide privacyverklaring. In onze privacyverklaring gaan wij verder in op de volgende onderdelen:

 • Definities in de privacyverklaring
 • Toepasselijkheid van de privacyverklaring
 • Doelen; waarvoor worden de gegevens gebruikt
 • De gegevensverwerking
 • Beschrijving van de gegevens
 • Rechten van u als cliënt omtrent uw gegevens
 • Bewaartermijn van uw dossier/ persoonsgegevens
 • Geheimhouding van uw persoonsgegevens
 • Informatiebeveiliging (o.a. Zorgmail, Intramed, Vecozo en Microsoft Teams)
 • Verantwoordelijke gegevensbescherming
 • Wijzigingen
 • Klachten

Behandelovereenkomst

Op verzoek van de zorgverzekeringen wordt er met u als cliënt of als ouder(s)/verzorger(s) van een cliënt een behandelovereenkomst gesloten. Het gaat hierbij om afspraken met betrekking tot de logopedische behandeling. Bij het maken van de afspraak voor de logopedische behandeling bij Logopediepraktijk Salland bent u akkoord gegaan met deze behandelovereenkomst.

Om de intake goed te kunnen laten verlopen heeft u meegenomen:

o       De verwijzing van de verwijzer; bijvoorbeeld huisarts, tandarts of specialist;

o       Het pasje van de zorgverzekering van de te behandelen cliënt;

o       Een geldig legitimatiebewijs van de te behandelen cliënt (zie ook: Moet ik mij identificeren om medische zorg te ontvangen? | Rijksoverheid.nl)

Indien u via Directe Toegankelijkheid Logopedie komt, heeft u geen verwijzing van een arts nodig. Na het afnemen van de DTL-vragenlijst kan de logopedist alsnog concluderen dat een verwijzing van een arts noodzakelijk is om de behandeling op te kunnen starten. De logopedist zal via een verslag een verwijzing aanvragen. U dient deze verwijzing zelf op te halen bij de betreffende arts. Het kan ook zijn dat de betreffende arts de verwijzing digitaal naar ons toestuurt.

Wanneer er wijzigingen optreden in uw adres, contactgegevens of zorgverzekering dient u dit tijdig door te geven aan de behandelend logopedist. Dit kan voorkomen dat u zélf verantwoordelijk wordt voor de betaling van de logopedische behandeling.

Verloop van de behandeling

Anamnese: Tijdens de eerste behandeling zal de intake/anamnese plaatsvinden. De logopedist zal vragen naar de klacht en de achtergrond hiervan. U moet ervan uitgaan dat dit de gehele eerste sessie zal duren. Op basis van de verzamelde gegevens zal de logopedist bepalen welke onderzoeken er plaats moeten vinden voor het stellen van de logopedische diagnose.

Onderzoek en behandeling: Na de intake en de logopedische onderzoeken zal de logopedist een diagnose stellen en een behandeldoel met behandelplan opstellen. Dit kan één tot enkele behandelingen duren. Dit is afhankelijk van de hulpvraag. De uitslagen van de onderzoeken, de diagnose, het behandeldoel en het behandelplan zullen met u worden besproken. Wanneer er een beginverslag wordt gemaakt, zal dit worden verstuurd naar alle betrokkenen. Denk hierbij aan de leerkracht of de (jeugd-, huis-, kno- of kinder-)arts. Tenzij u anders aangeeft bij de behandelend logopedist.

Evaluatie: Na het bespreken van het behandelplan zal de behandeling worden opgestart en zal er gewerkt worden aan het behalen van het behandeldoel. Er zal regelmatig een tussenevaluatie plaatsvinden, om te beoordelen of het behandelplan aangepast moet worden. Wanneer de logopedist het nodig acht, kan het zijn dat zij u verwijst naar een andere discipline voor verder onderzoek.

Klantervaringsonderzoek: tijdens de behandeling ontvangt u maximaal 2 maal per behandelepisode  van ons een Klantervaringsonderzoek (KEO) via de mail. Dit zal verstuurd worden door Qualiview. Wij verzoeken u vriendelijk om deze in te vullen, zodat wij onze behandelingen kunnen verbeteren. Vanuit de zorgverzekeraar zijn wij verplicht u deze toe te sturen. Indien u hier niet aan mee wenst te doen, dan kunt u dit kenbaar maken bij uw logopedist.

Na een jaar wordt een voortgangsverslag naar de verwijzer (en eventuele andere betrokkenen) gestuurd met daarin de voortgang van de therapie; dit verslag is een verplichting. Wanneer de logopedische behandeling beëindigd wordt, wordt een eindverslag geschreven. Dit is verplicht vanuit onze richtlijnen. Voor het schrijven van deze verslagen wordt u uitgenodigd. Wanneer u of een ander een extra verslag wenst, dan wel informatie opvraagt, kan dit tegen betaling geleverd worden. De aanvrager van dit verslag ontvangt hiervoor de factuur. De kosten hiervan zijn euro 15,00 per kwartier dat er gewerkt is aan het verslag/ gesprek. Zie voor de tarieven hiervoor ook onze website.

Behandel- en oefenafspraken

De logopedische behandeling vindt plaats op afspraak. Over het algemeen wordt een behandelfrequentie van 1 à 2 maal per week aangehouden. De behandelingen zullen maximaal 25 minuten duren. Het kan dus voorkomen dat u eerder klaar bent.

Voor de voortgang van de behandeling is het wenselijk dat de ouders/verzorgers (van kinderen in de leeftijd van 0 – 12 jaar) aanwezig zijn bij de behandeling, zodat er een persoonlijk contactmoment plaatsvindt om de voortgang te bespreken. Vanuit de zorgverzekeraar bent u verplicht als ouder om minimaal 50% bij de behandeling aanwezig te zijn.

Tijdens de behandelingen kan het zijn dat de logopedist video-, audio- en/of beeldmateriaal maakt van de behandelingen. Deze materialen worden aan het dossier van de cliënt toegevoegd en zullen door de logopedist worden gebruikt als meetmoment en/of studiemateriaal. Wanneer de logopedist video-, audio en/of beeldmateriaal wil gebruiken voor bijv. een cursus van de logopedist zelf of voor het geven van een cursus, wordt hier altijd schriftelijk toestemming voor gevraagd.

Voor het slagen van de behandeling is het noodzakelijk dat er dagelijks geoefend wordt, volgens de door de logopedist meegegeven oefeninstructies. Mocht bovenstaande niet haalbaar zijn, bespreek dit dan met uw logopedist zodat er naar een passende oplossing gezocht kan worden.

Betalingsafspraken

Behandelingen vinden plaats op afspraak en dienen bij verhindering minimaal 24 uur van tevoren te worden afgezegd. Te laat afgezegde of niet nagekomen afspraken worden (ongeacht de reden) bij u persoonlijk in rekening gebracht en worden niet door de zorgverzekeraar vergoed. Bij ziekte dient u de afspraak voor 08:00 uur af te bellen.

LET OP: als u of uw zoon/dochter op een van onze dependances wordt behandeld, dient u ook zelf de afspraak tijdig af te zeggen bij de behandelend logopedist.

Het tarief voor niet nagekomen afspraken (verzuim) bedraagt in 2023 €35,00 (vijfendertig euro). Voor een aan huis behandeling bedraagt het bedrag €50,00 (vijftig euro) voor een niet nagekomen afspraak. De verzuimrekening dient u binnen 30 dagen na dagtekening te betalen.

Declaraties van de behandelingen worden direct bij de zorgverzekeraar in rekening gebracht. Maakt u gebruik van een restitutiepolis of mocht blijken dat u onvoldoende of niet verzekerd bent, dan bent u zelf verantwoordelijk voor het voldoen van de declaraties. Kijkt u uw polis na. Volwassenen dienen rekening te houden met het jaarlijks verplichte eigen risico. De uitgebreide betalingsvoorwaarden vindt u op onze website: www.logopediesalland.nl

Bereikbaarheid

Voor het maken, wijzigen en afzeggen van afspraken is de Logopediepraktijk Salland tijdens werkdagen bereikbaar van 08:00 – 17:30 uur. Tevens kunt u gebruik maken van het mobiele telefoonnummer van uw logopedist.

Afmelding behandelingen

Afmelden en wijzigen van afspraken kan telefonisch of via de e-mail. Wanneer u de voicemail krijgt, spreek dan altijd een boodschap in wanneer het om het wijzigen of afmelden voor een afspraak gaat. Wanneer u de voicemail inspreekt vermeld dan altijd uw naam en het telefoonnummer waarop u te bereiken bent. Afspraken voor maandag dienen op vrijdag vóór 17:00 uur te worden afgezegd.

Indien een fysieke behandeling niet mogelijk is, kunt u er ook voor kiezen om de afspraak online te laten plaatsvinden. Bespreek deze mogelijkheid met uw behandelend logopedist.

Klachtenregeling

Mocht u ergens niet tevreden over zijn of een klacht hebben, dan kunt u daar altijd contact met ons over opnemen. Gelieve uw klacht gelijk kenbaar te maken aan de behandelend logopedist. Samen kunt u dan tot een oplossing komen. U kunt uw klacht ook schriftelijk aan ons toesturen via het email via info@logopediepraktijksalland.nl of postadres; Stationsstraat 5, 8102 BE Raalte. Onze klachtenfunctionaris, de heer André Groen, zal uw klacht dan zo spoedig mogelijk in behandeling nemen.

Wij hanteren de klachtenregeling van de NVLF. Deze brochure vindt u in de informatiemap in de wachtkamer en op de website van de praktijk (https://nvlf.livits.net/paginas/openbaar/vakgebied/wet-en-regelgeving/wkkgz).

De Wkkgz is op 1 januari 2016 in werking getreden. Deze wet vervangt de Kwaliteitsweg zorginstellingen (Kwz), de Wet klachtrecht cliënten zorgsector (Wkcz) en een aantal artikelen uit de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG). (https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/kwaliteit-van-de-zorg).

Meldcode huiselijk geweld

Binnen de praktijk hebben wij een protocol voor de meldcode huiselijk geweld. Wettelijk zijn wij verplicht (vermoedens van) huiselijk geweld te melden. Hiervoor wordt binnen Logopediepraktijk Salland gebruik gemaakt van de Meldcode huiselijk geweld zoals vermeld staat op de website https://www.huiselijkgeweld.nl/

Voorbehouden handelingen

Binnen Logopediepraktijk Salland worden geen voorbehouden handelingen uitgevoerd, zoals het aanmeten van een oorstukje of het uitvoeren van een slikvideo.

Ziekte/afwezigheid van de logopedist

Wanneer de behandelend logopedist afwezig is in verband met ziekte, cursus o.i.d. zal de afspraak worden verplaatst. U kunt er ook voor kiezen om de behandeling door een collega, op mogelijk een andere locatie, te laten overnemen. Bij langdurige afwezigheid van een collega zal er een vervangingsprocedure worden opgestart.

Stagiaire binnen Logopediepraktijk Salland

Binnen de Logopediepraktijk Salland worden regelmatig stagiaires begeleid. Binnen de Logopediepraktijk Salland vinden wij het belangrijk dat stagiaires een kans krijgen om ervaring op te doen en zich te ontwikkelen tot een goede logopedist. Wanneer u bezwaar heeft tegen de aanwezigheid van de stagiaire en/of het overnemen van de behandeling (uiteraard met supervisie van de behandelend logopedist), wilt u dit dan kenbaar maken? Anders gaan wij er vanuit dat u hier geen bezwaar tegen heeft. U kunt dit te allen tijde aangeven, ook wanneer de stagiaire al is gestart.

(Vrijwillige) Kwaliteitstoets Logopedie

De Logopediepraktijk Salland werkt volgens de richtlijnen die zijn opgesteld door onze beroepsvereniging; de NVLF. De zorgverzekeraar kan ons verplichten een kwaliteitstoets af te nemen, maar de Logopediepraktijk Salland kan er ook voor kiezen om de kwaliteitstoets vrijwillig af te nemen. Bij de kwaliteitstoets worden, willekeurig, dossiers van cliënten getoetst op (administratieve) handelingen en verloop van de behandeling. De Logopediepraktijk Salland gaat ervan uit dat het dossier van u of uw zoon/dochter ingezien mag worden. Uiteraard wordt er vertrouwelijk met de gegevens in het dossier omgegaan. Indien u hier bezwaar tegen heeft, wilt u dit dan aangeven bij uw behandelend logopedist? Dan wordt het dossier buiten de kwaliteitstoets gelaten.

In 2015, 2017 en 2019 hebben wij met succes de vrijwillige kwaliteitstoets behaald. In 2021 zijn wij gestart met de jaarlijkse deelname aan de kwaliteitscyclus, waarbij wij jaarlijks nieuwe doelen op praktijkniveau vaststellen en uitwerken.

Wij hopen op een prettige samenwerking!

Team Logopediepraktijk Salland

N.B. Bij het logopedisch handelen, houdt de logopedist rekening met de standaarden, het beroepsprofiel en de beroepscode, beschreven door de NVLF.

N.B. De behandelovereenkomst wordt jaarlijks aangepast. Bij ondertekening van deze behandelovereenkomst bent u zelf verantwoordelijk voor het lezen, navragen van de wijzingen. De wijzigingen in het behandelplan zullen gepubliceerd worden op de website van Logopediepraktijk Salland. Houd hiervoor de website in de gaten of vraag uw logopedist.

Wat is logopedie

Contact

 

Stationsstraat 5
8102 EB Raalte
Algemeen tel.nr: 0572 – 35 11 00
E-mail adres: info@logopediesalland.nl

Nieuwsgierig naar al onze vestigingen?

Privacy verklaring

Kvk: 08190412

Lid van:

Nederlandse vereniging voor logopedie en foniatrie
kwaliteitstoets HCA
Copyright © 2024 Logopediepraktijk Salland