Behandelovereenkomst

Beste cliënt of ouder(s)/verzorger(s),

Op verzoek van de zorgverzekeringen wordt er met u als cliënt of als ouder(s)/verzorger(s) van een cliënt een behandelovereenkomst gesloten. Het gaat hierbij om afspraken met betrekking tot de logopedische behandeling. Wanneer de behandelovereenkomst niet ondertekend wordt, zal de logopedische behandeling niet kunnen starten.

Vandaag ……………………… vindt het intakegesprek plaats. Om de intake goed te kunnen laten verlopen heeft u meegenomen:

o De verwijzing van de verwijzer; huisarts, tandarts of specialist;

o Het pasje van de zorgverzekering van de te behandelen cliënt;

o Een geldig legitimatiebewijs van de te behandelen cliënt.

Indien u via de Directe Toegankelijkheid Logopedie komt, heeft u geen verwijzing van een arts nodig. Na het afnemen van de DTL-vragenlijst kan de logopedist alsnog concluderen dat een verwijzing van een verwijzer noodzakelijk is om de behandeling op te kunnen starten.

Wanneer er wijzigingen optreden in uw adres, contactgegevens of zorgverzekering dient u dit tijdig door te geven aan de behandeld logopedist.

Verloop van de behandeling
Anamnese: Tijdens de eerste behandeling zal de intake/anamnese plaatsvinden. De logopedist zal vragen naar de klacht en de achtergrond hiervan. U moet ervan uitgaan dat dit de gehele eerste sessie zal duren. Op basis van de verzamelde gegevens zal de logopedist bepalen welke onderzoeken er plaats moeten vinden voor het stellen van de logopedische diagnose.

Behandeling: Na de intake en de logopedische onderzoeken zal de logopedist een diagnose stellen en een behandeldoel met behandelplan opstellen. De uitslag van de onderzoeken, de diagnose, het behandeldoel en het behandelplan zullen met u worden besproken. De verwijzer wordt op de hoogte gebracht dat u in behandeling bent.

Evaluatie: Na het bespreken van het behandelplan zal de behandeling worden opgestart en zal er gewerkt worden aan het behalen van het behandeldoel. Er zal regelmatig een tussenevaluatie plaatsvinden, om te beoordelen of het behandelplan aangepast moet worden. Wanneer de logopedist het nodig acht, kan het zijn dat zij u verwijst naar een andere discipline voor verder onderzoek.

Na een jaar wordt een uitgebreider verslag naar de verwijzer geschreven met daarin de voortgang van de therapie. Wanneer de logopedische behandeling beëindigd wordt, wordt een eindverslag geschreven. Voor het schrijven van deze verslagen wordt u uitgenodigd.

Behandel- en oefenafspraken
De logopedische behandeling vindt plaats op afspraak. Over het algemeen wordt een behandelfrequentie van 1 à 2 maal per week een half uur aangehouden. De behandelingen zullen ongeveer 30 minuten duren, waarvan 5 minuten administratietijd. Voor de voortgang van de behandeling is het wenselijk dat de ouders/verzorgers aanwezig zijn bij de behandeling, zodat er een

persoonlijk contactmoment plaatsvindt om de voortgang te bespreken. Ook vanuit de zorgverzekeraar bent u verplicht als ouder voor minimaal 50% bij de behandeling aanwezig te zijn.

Tijdens de behandelingen kan het zijn dat de logopedist video-, audio- en/of beeldmateriaal maakt van de behandelingen. Deze materialen worden aan het dossier van de cliënt toegevoegd en zullen de door de logopedist worden gebruikt als meetmoment en-/of studiemateriaal. Wanneer de logopedist video-, audio en/of beeldmateriaal wil gebruiken voor bijv. een cursus van de logopedist zelf of voor het geven van een cursus, wordt hier altijd schriftelijk toestemming voor gevraagd.

Voor het slagen van de behandeling is het noodzakelijk dat er dagelijks geoefend wordt, volgens de door de logopedist meegegeven oefeninstructies. Mocht bovenstaande niet haalbaar zijn, bespreek dit dan met uw logopedist zodat er naar een passende oplossing gezocht kan worden.

Betalingsafspraken
Behandelingen vinden plaats op afspraak en dienen bij verhindering 24 uur van te voren worden afgezegd. Te laat afgezegde of niet nagekomen afspraken worden (ongeacht de reden) bij u persoonlijk in rekening gebracht en worden niet door de zorgverzekeraar vergoed. Bij ziekte dient voor 08:00 uur afgebeld te worden.

Het tarief voor niet nagekomen afspraken (verzuim) bedraagt in 2019 €31,50 (éénendertig euro en 50 cent). Voor een aan huis behandeling bedraagt het bedrag € 42,00 (tweeënveertig euro) voor een niet nagekomen afspraak. De verzuimrekening dient u binnen 30 dagen na dagtekening te betalen.

Declaraties van de behandelingen worden direct bij de zorgverzekeraar in rekening gebracht. Maakt u gebruik van een restitutiepolis of mocht blijken dat u onvoldoende of niet verzekerd bent, dan bent u zelf verantwoordelijk voor het voldoen van de declaraties. Kijkt u uw polis na. Volwassenen dienen rekening te houden met het jaarlijks verplichte eigen risico. De uitgebreide betalingsvoorwaarden vindt u in de wachtkamer en op onze website: www.logopediesalland.nl

Bereikbaarheid
Voor het maken, wijzigen en afzeggen van afspraken is de logopedische praktijk tijdens werkdagen bereikbaar van 08:00 – 17:30 uur. Tevens kunt u gebruik maken van het mobiele telefoonnummer van uw logopedist.

Afmelden en wijzigen van afspraken kan telefonisch of via de e-mail. Wanneer u de voicemail krijgt spreek dan altijd een boodschap in wanneer het om het wijzigen of afmelden voor een afspraak gaat. Wanneer u de voicemail inspreekt vermeld dan altijd uw naam en het telefoonnummer waarop u te bereiken bent. Afspraken voor maandag dienen op vrijdag voor 17:00 uur worden afgezegd.

Cliëntengegevens en toestemming voor het uitwisselen van gegevens
De praktijk verzamelt in het cliëntendossier gegevens over cliënten. Daarbij houden wij ons aan de Wet Persoonsregistraties, WBP (http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/persoonsgegevens/vraag-en-antwoord/wat-regelt-de-wet-bescherming-persoonsgegevens-wbp.html).

Deze wet beschermt persoonlijke gegevens en bepaalt onder andere dat wij uw toestemming nodig hebben om mondeling en/of schriftelijk en eventueel digitaal informatie en gegevens uit te wisselen met andere deskundigen en direct betrokkenen anders dan uw huisarts/verwijzer. Hierbij kunt u denken aan de leerkracht van uw zoon/dochter of betrokken disciplines. Voordat de behandelend logopedist contact opneemt met een andere deskundige of direct betrokkene zal zij dit met u overleggen. Door ondertekening van deze behandelovereenkomst gaat u akkoord met uitwisseling van gegevens met derden. Dit kan zijn zowel telefonisch als via de e-mail.

Cliëntgegevens worden gedurende 15 jaar bewaard, dit is wettelijk vastgesteld. Na 15 jaar zullen de cliëntgegevens worden vernietigd door de praktijkhoudster. Indien u zelf aangeeft dat het dossier vernietigd moet worden, dan zal dit binnen 30 werkdagen gebeuren. Dit moet schriftelijk worden vastgelegd.

Klachtenregeling
Mocht u ergens niet tevreden over zijn of een klacht hebben, dan kunt u daar altijd contact met ons over opnemen. Gelieve uw klacht gelijk kenbaar te maken aan de behandeld logopedist. Samen kunt u dan tot een oplossing komen. U kunt uw klacht ook schriftelijk aan ons toesturen via het email of postadres.

Op grond van de Wet Klachtenrecht Cliënten Zorgsector (WGBO) is elke vrij gevestigde logopedist verplicht een regeling te treffen voor de behandeling van klachten van cliënten (http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/patientenrecht-en-clientenrecht/rechten-in-de-zorg).

Wij hanteren de klachtenregeling van de NVLF. Deze brochure vindt u in de informatiemap in de wachtkamer en op de website van de praktijk (http://www.logopedie.nl/site/klachten).

Meldcode huiselijk geweld
Binnen de praktijk hebben wij een protocol voor de meldcode huiselijk geweld. Wettelijk zijn wij verplicht (vermoedens van) huiselijk geweld te melden. Hiervoor wordt binnen Logopediepraktijk Salland gebruik gemaakt van de Meldcode huiselijk geweld zoals vermeld staat op de website: http://www.huiselijkgeweld.nl/dossiers/databank_bij_en_nascholing_meldcode/meldcode.

Voorbehouden handelingen
Binnen Logopediepraktijk Salland worden geen voorbehouden handelingen gedaan, zoals het aanmeten van een oorstukje of het uitvoeren van een slikvideo.

Ziekte/afwezigheid van de logopedist
Wanneer de behandelend logopedist afwezig is in verband met ziekte, cursus o.i.d. zal de afspraak worden verplaatst, tenzij u ervoor kiest om de behandeling door een collega, op mogelijk een andere locatie, te laten overnemen. Bij langdurige afwezigheid van een collega zal er een vervangingsprocedure worden opgestart.

Wij hopen op een prettige samenwerking!

Team Logopediepraktijk Salland

N.B. Bij het logopedisch handelen, houdt de logopedist rekening met de standaarden, het beroepsprofiel en de beroepscode, beschreven door de NVLF (www.NVLF.nl).

N.B. De behandelovereenkomst wordt jaarlijks aangepast. Bij ondertekening van deze behandelovereenkomst bent u zelf verantwoordelijk voor het lezen, navragen van de wijzingen. De wijzigingen in het behandelplan zullen gepubliceerd worden op de website van Logopediepraktijk Salland. Houd hiervoor de website in de gaten of vraag uw logopedist.

Neem contact met ons op

Meer weten over onze praktijk? Of wilt u een afspraak maken. Neem dan contact met ons op

Adres

Stationsstraat 5
8102 EB  Raalte
Algemeen tel. nummer: 0572 - 351100
Email: info@logopediesalland.nl

KvK nr. 08190412
© 2019 Logopediepraktijk Salland. Alle rechten voorbehouden.

LID VAN

FOLLOW US